top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Aanmelding
 
A. Aanmelding als D-PT lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in
te vullen en te retourneren aan D-PT.
Na ontvangst van het inschrijfformulier vangt het lidmaatschap aan op de datum die door het lid op het in schrijfformulier is ingevuld.
Indien het lid geen datum heeft ingevuld, gaat het lidmaatschap op de dag van ontvangst van dit inschrijfformulier in.
B. Als het maximum aantal leden is bereikt, wordt het aspirant-lid op de wachtlijst
geplaatst het as
pirant lid krijgt bericht van D-PT zodra het lidmaatschap kan aanvangen.

C. Na je inschrijving kan je via www.d-pt.nl een les boeken met een maximum van 1 training per dag.

D. jongeren tussen de 13 en 16 jaar krijgen uitsluitend toegang tot D-PT
als ze meedoen met de danslessen of de kids fit. Vanaf 17 jaar hebben ze ook toegang tot de lessen in de functionele trainingsruimte.  
 
Artikel 2: Tarieven en lidmaatschappen.
 
A. Een lidmaatschap bij D-PT kan elk moment ingaan en bij beëindiging dient u, in elk geval, een kalendermaand opzegtermijn in acht te nemen.
B. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. 
C. Bij niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag bijvoorbeeld als gevolg
Van onvoldoende saldo of stornering wordt een betalingsverzoek verstuurd via app of mail.
D. Bij storneren worden € 9,- administratiekosten in rekening gebracht. Vordering kunnen ter incasso uit handen worden gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de pashouder.
E. Voldoet een lid niet aan de betalingsverplichting dan kan het lid de toegang tot
D-PT worden geweigerd. D-PT is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
F. D-PT behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks te  indexeren/wijzigen volgens het cpi. Geldende tarieven worden altijd
kenbaar gemaakt middels de actuele prijslijst op de website en aan de balie. In werking tredende B.T.W. verhogingen worden ten allen tijde bij alle leden en zonder kennisgeving vooraf, per direct in de contributieprijs verwerkt.

Artikel 3: Personal Training, Diëtetiek & Voedingsbegeleiding
 
A. Afwezigheid dient minimaal 24 uur van te voren gemeld te worden. Na het verstrijken van de 24-uurs termijn worden de kosten van de geplande afspraak in rekening gebracht.
B. Bij het vroegtijdig stilzetten zijn de vervolgafspraken  niet op dezelfde dag of tijdstippen te garanderen.
C. Openstaande sessies komen na de contractperiode te vervallen.
D. Voor abonnementen Personal Training, Diëtetiek & Voedingsbegeleiding geldt een factuurmaand opzegtermijn. 
 
Artikel 4: Openingstijden & lesrooster.
A. D-PT behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen, het rooster aan te passen of trainingen volgens een aangepast programma aan te bieden. 
B. D-PT is gerechtigd om gesloten te zijn op officiële en erkende feestdagen, of vanuit veiligheidsoverwegingen, waarbij de veiligheid van een lid niet langer kan worden gegarandeerd.
 
Artikel 5: Beëindigen
 
A.Het lid kan zijn/haar lidmaatschap beëindigen door een mail te sturen naar 
info@d-pt.nl
B. Bij beëindiging dient u een kalendermaand opzegtermijn in acht te nemen.
Dit geldt ook bij bijzondere omstandigheden.
C. D-PT behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke
schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaarheid, een
lidmaatschap te beëindigen. De contributie voor het na beëindigen nog
resterende deel van het betreffende lidmaatschap,is per datum beëindiging,
direct verschuldigd en opeisbaar.
 
Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid
 
A.Het gebruik maken van de apparatuur,en/of activiteiten van welke aard dan ook
bij D-PT,is geheel voor eigen risico van het lid.
B. D-PT,de eigenaren en overige werknemers en /of andere hulppersonen
aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade
als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze
dan ook.
C. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van
D-PT, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van dit lid is te
wijten.

Artikel 7: Fotografie en video

A. In D-PT maken wij regelmatig foto’s en video-opnames van onder andere onze trainingen en evenementen. Deze foto’s kunnen worden gebruikt om te plaatsen op onze eigen website en als content voor onze social media. Ook kan materiaal worden gebruikt voor opleidingen van instructeurs (bijvoorbeeld filmopnames van de instructeur tijdens lessen).  Mocht je op een foto staan en dit niet willen dan zullen wij de foto altijd op verzoek z.s.m. verwijderen/bewerken. 

Artikel 8: Weersomstandigheden
A. Bij extreem weer of code rood (knmi) zullen de lessen komen te vervallen. 
B. Bij extreem weer (onweer/harde wind) zullen de buitentrainingen binnen worden aangeboden. 
 
Artikel 9: Huisregels
 
A. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van D-PT en
hiernaar te handelen.
B. De algemene voorwaarden en huisregels van D-PT staan op de website
www.d-pt.nl en zijn bij de balie van D-PT te verkrijgen.
 
Artikel 10: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en forumkeuze
 
A. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door en met D-PT
aangegaan,is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
B. Alle geschillen,welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst
tussen het lid en D-PT, zullen worden beslecht door een
bevoegde rechter in het arrondissement waar D-PT is gevestigd.
C. Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van
D-PT te kennen en te accepteren.
D. D-PT is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen.
Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen.


Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 18-4-2014

bottom of page